Axel Adlers fond

Sök stipendium
Stipendium kan sökas för studier inom lantbruks- och livsmedelsområdet, egna kortare studieresor eller till projekt som är av gagn (kunskapsmässigt) för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Stipendium kan endast sökas av medlemmar i Naturvetarna.

Ansökan skall vara Agronomförbundet tillhanda senast den 31 oktober.
Skicka ansökan till: ordf@agronomforbundet.se

Hur du ansöker

Ansökan görs på särskild blankett som kan ladda ner här: Ansökningsblankett Axel Adlers fond. Observera att blanketten ska skickas in digitalt.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för vad de sökta medlen ska användas till, deltagare, resmål, projekt, beräknade kostnader samt eventuella andra sökta stipendier. Efter fullgjort projekt/resa ska en skriftlig redogörelse inlämnas. Beslut kommer att meddelas den sökande, och innan det beviljade beloppet betalas ut ska reseberättelsen skickas in. Denna kan komma att publiceras i tidningen Agronomen och/eller i tidningen Naturvetare.

Stipendium betalas normalt ut i efterskott, men kan vid särskilda skäl delvis betalas ut i förskott. Begäran om förskottsbetalning skall göras i ansökan, där även de särskilda skäl som åberopas skall anges.

Frågor om Axel Adlers fond besvaras av Agronomförbundets ordförande.