Agronomförbundets historia

Agronomutbildningen förändrades kraftigt under början av 90-talet och det saknades en part som förde de yrkesverksamma agronomernas talan och upprätthöll en långsiktig dialog med SLU. Många var måna om att utbildningen skulle  hålla en fortsatt hög kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov av kompetens inom professionen.  Agronomförbundet bildades 1994 som en delförening inom Agrifack.
Det kontaktnät som grundläggs under studietiden på SLU Ultuna blir mer och mer värdefullt både på det professionella och personliga planet. Det behövs mötesplatser för att hålla liv i nätverken och stimulera utbytet mellan universitetet och näringsliv.
När Agrifack och Naturvetareförbundet gick samman till Naturvetarna 2009 blev Agronomförbundet en professionsförening inom Naturvetarna. I samband med detta tog även Agronomförbundet över förvaltningen av Axel Adlers fond efter Agrifack.
Våren 2009 kom första numret av medlemstidningen Agronomen ut. I tidningen kan man bland annat läsa inspirerande intervjuer med yrkesverksamma agronomer på avgörande positioner och spännande platser. Agronomen utkommer med 4 nummer per år.

Äldre historia

Sveriges agronomförbund bildades 1921. Dess uppgift var att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen och att hävda dess betydelse för det svenska jordbruket, att tillvarataga svenska agronomers sociala och ekonomiska intressen samt att främja ett kollegialt förhållande inom agronomkåren. För medlemskap fordrades svensk agronomexamen eller motsvarade examen vid utländsk läroanstalt.

1905 bildades Sveriges lantbrukslärareförening, som 1920 ändrade namn till Sveriges lantbrukslärareförbund.

Dessa båda förbund hade liknande uppgifter och slogs samman 1942 till Sveriges Agronom- och lantbrukslärareförbund (SALF) vilket i sin tur anslöts till SACO. 1971 ändrades namnet till Agrifack.