Utveckling av agronomutbildningar

Visionen från SLU om att fördubblat antal studenter till år 2027 är bra eftersom vi agronomer behövs inom många områden, men att göra detta genom att ta bort agronomprogrammet är fel. Förslaget från SLU om att ta bort agronomprogrammet kommer leda till att titeln agronom urvattnas, även om förslaget lyfter möjligheten att fortsättningsvis ta ut en agronomexamen. Detta kräver att studenten läser ett treårigt kandidatprogram, följt av ett tvåårigt masterprogram. Det är viktigt att en student vet vad denne blir och då är det av största vikt att namnet agronom finns med i titeln på programmet. 

Agronomernas intresse får inte stå i skymundan för SLUs intresse att locka fler studenter. SLUs existens är till stor del sammankopplat med oss agronomer och det är sorgligt att arbetet med detta till stor del förts bakom stängda dörrar på SLU. Det kommer på onsdag föras rundabordssamtal på SLU då vi förhoppningsvis kan få veta mer om förslaget och hur tankarna går efter arbetet med projektet ”Utveckling av agronomutbildningar” som stundtals känns som att den borde hetat ”Avveckling av agronomutbildningar”.