Årsmöte i Agronomerna 2024

Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte med Agronomerna (fd Agronomförbundet).

Mötet hålls på Ultuna 2024-03-16 kl 13.

Lokalen är Biosfären i bottenplan på MVM-huset på Ultuna.

Lokal meddelas senare. Handlingar kommer att publiceras här på hemsidan när mötet närmar sig.

Dessa ärenden kommer att avhandlas

 1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, ev. vice ordförande, sekreterare, två
  justerare och två rösträknare)
 2. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
 3. Behandling av revisorernas berättelse.
 4. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fastställande av årsavgift.
 7. Propositioner.
 8. Motioner
 9. Val av styrelsens ordförande och kassör för det kommande verksamhetsåret
  samt av 5 ordinarie ledamöter för samma tid.
 10. Val av två revisorer.
 11. Utseende av valberedning
 12. Övriga frågor

Välkommen!

Styrelsen för Agronomerna

Agronomförbundet byter namn till Agronomerna

Pressmeddelande 2023-11-08

Beslutet togs på ett öppet medlemsmöte den 7 november efter ett förslag från styrelsen. Bakgrunden är den organisationsförändring som föreningen genomgått under senare tid då man numer inte längre är en professionsförening under Naturvetarna. Agronomerna är en fristående förening som representerar hela yrkeskåren agronomer, men man har inte längre något eget fackligt engagemang. Namnbytet ska bidra till att stärka varumärket för föreningen och på ett bättre sätt spegla den verksamhet som föreningen jobbar med idag. Styrelsen jobbar aktivt med att utveckla föreningens kommunikation och verksamhet.

“Namnbytet känns helt rätt i tiden. Agronomförbundet har en lång historia och verksamheten har sett olika ut över tid. Nu går vi in i en ny era och vi har sett över olika möjligheter för att fler agronomer ska känna sig välkomna som medlemmar och kunna bidra till utveckling för hela yrkeskåren”, säger ordförande Hulda Wirsén.

    Beslutet om att friställa alla professionsföreningar som funnits under Naturvetarna togs under en gemensam kongress hösten 2021. Målsättningen är att alla ska vara fristående innan 2024.

   “Vi har upprättat ett eget medlemsregister för de som endast vill vara medlemmar hos oss, uppdaterat våra stadgar och börjat se över de olika samarbetsavtal som kan vara aktuella för verksamheten framöver. Naturvetarna är en av de aktörer som vi samarbetar med fortsättningsvis, men vi utesluter inte att andra också kan vara aktuella”, säger Hulda.

    Visionen är att ”Agronomerna driver utveckling tillsammans” och en av målsättningarna är att stärka varumärket agronom. Styrelsen har under senare tid varit extra mycket närvarande på campus på Ultuna vid SLU och ser att blivande agronomer är en viktig målgrupp. Axel Adlers fond, tidskriften Agronomen och att dela ut titeln årets Agronom är också viktiga hörnstenar i verksamheten för att stimulera yrkeskåren.

    Inbjudan till medlemsmöte den 7 november

    Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna till ett digitalt medlemsmöte den 7 november kl 18.00. Syftet med detta möte är att ta upp styrelsens förslag om att byta namn på föreningen. Styrelsens förslag är att Agronomförbundet byter namn till Agronomerna. Styrelsen anser att det nya namnet är mer anpassat för den verksamhet som föreningen har idag.

    Bakgrund: Agronomförbundet bildades 1994 som en delförening inom Agrifack. När Agrifack och Naturvetareförbundet gick samman till Naturvetarna 2009 blev Agronomförbundet en professionsförening inom Naturvetarna. Under 2023 har Agronomförbundet blivit fristående från Naturvetarna som facklig representant. Agronomförbundet har idag inte någon facklig verksamhet, utan jobbar främst för att stimulera nätverken mellan agronomer, stärka varumärket agronom samt för att stötta agronomernas fortsatta utveckling och samarbete genom studier och yrkesliv. Läs mer om Agronomförbundets historia här på webben.

    Välkomna att delta på detta möte!

    Styrelsen

    Anmälan senast 6 november genom att maila ordf@agronomforbundet.se

    Årets Agronom 2023 är Stina Olofsson

    Pressmeddelande

    Utmärkelsen Årets agronom 2023 tilldelas Stina Olofsson som på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklingen av kunskap, produktionsutveckling och miljöinsatser för svenskt lantbruk. Delar av motiveringen:

    “I 22 år har Stina Olofsson lett svenskt lantbruks största miljöprojekt – Greppa Näringen.

    Stina har ofta framhållit att Greppa Näringen ska vara en brygga mellan forskning och praktik och har i alla år arbetat idogt och systematiskt för att rådgivningen som ges inom Greppa Näringen baseras på kunskap och på åtgärder som är lönsamma samtidigt som de ger positiva effekter i miljön och minskar negativ klimatpåverkan. Både med en växande medarbetargrupp på Jordbruksverket och med nyckelpersoner på LRF, Länsstyrelserna och rådgivningsorganisationer har Stina drivit det stora samarbetsprojektet framåt med ständig utveckling i fokus.

    Stina håller sig alltid uppdaterad inom de agrara frågorna och har gärna delat med sig av analyser till kollegor och samarbetspartners. En annan viktig del i Greppa Näringens arbete har varit samarbeten inom branschen. På senare år har Greppa Näringen genom Stina varit engagerad i flera samarbeten exempelvis med våra svenska mejerier kring klimatberäkningar och ”LEVA-projektet” om lokal samordning som minskar fosforförluster. Stina har också jobbat för att Greppa Näringen ska synas och att det, för lantbrukare, rådgivare och det frivilliga arbetssättet, ska bli känt och inspirera beslutsfattare både i Sverige men även utomlands.“

    Porträttbild Stina Olofsson som håller i blombukett

    Bild: Stina Olofsson tar emot utmärkelsen på kamratmiddagen 2023 vid Ultuna. Foto: Hulda Wirsén

    Utmärkelsen Årets agronom har i snart 30 års tid årligen delats ut av Agronomförbundet till agronomer som är goda ambassadörer för agronomkåren och som gjort extra insatser för svenskt lantbruk. Utmärkelsen är en del i arbetet med att stärka varumärket Agronom och att sprida kunskap om den unika kompetens som agronomer har.

    “Vi i styrelsen är mycket glada över att Stina Olofsson får denna utmärkelse, då hennes arbete betytt väldigt mycket för svenskt lantbruk. Många i Europa ser upp det till den svenska modellen i arbetet, där Stina under lång tid drivit arbetet för att omsätta forskning till praktik ute på de svenska gårdarna. Greppa Näringen har dessutom bidragit till att många av våra rådgivare fått stöd i utvecklingen av sitt arbete inom rådgivningen”, säger Hulda Wirsén, ordförande i Agronomförbundet.

    Om Agronomförbundet: Agronomförbundet har ca 1 400 medlemmar runt om i hela landet och jobbar för visionen “Agronomerna driver utveckling tillsammans”. Under 2023 möjliggörs att alla agronomer och agronomstudenter kan bli medlemmar för att stärka nätverket inom yrkeskåren, oavsett vilken facklig organisation man önskar tillhöra. Läs mer om agronomförbundet och bli medlem på www.agronomforbundet.se

    Årets Agronom 2023

    Nominera årets agronom före 2023-01-31.

    Agronomförbundet delar årligen ut priset “Årets Agronom” till en person som är en god ambassadör för agronomkåren. Mottagaren kan vara verksam på det nationella, internationella eller regionala planet. Läs mer här.