Ansökan görs på särskild blankett som kan ladda ner här: Ansökningsblankett Axel Adlers fond Observera att blanketten ska skickas in digitalt.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för vad de sökta medlen ska användas till, deltagare, resmål, projekt, beräknade kostnader samt eventuella andra sökta stipendier. Efter fullgjort projekt/resa ska en skriftlig redogörelse inlämnas. Beslut kommer att meddelas den sökande, och innan det beviljade beloppet betalas ut ska reseberättelsen skickas in. Denna kan komma att publiceras i tidningen Agronomen och/eller i tidningen Naturvetare.

Stipendium betalas normalt ut i efterskott, men kan vid särskilda skäl delvis betalas ut i förskott. Begäran om förskottsbetalning skall göras i ansökan, där även de särskilda skäl som åberopas skall anges.

Ansökan skall vara Agronomförbundet tillhanda senast den 31 oktober 2017
Skicka ansökan till: ordf ( a )agronomforbundet.se

Frågor om Axel Adlers fond besvaras av Agronomförbundets ordförande.