Agronomförbundet delar årligen ut Agronompriset ”Årets Agronom” till en person som är ”en god ambassadör för agronomkåren”. Mottagaren kan verka på det nationella, internationella eller regionala planet.

Matti Leino, forskare och författare, har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen “Årets Agronom 2018” med följande motivering:

”Hans stora insats under 2017 är boken Spannmål – Svenska lantsorter. Innehållet hamnar i gränslandet mellan biologi och kulturvetenskap. Där förklaras de gamla lantsorternas betydelse i dåtidens lantbruk och i vilken mån de skulle kunna nyttjas i framtiden. Boken ger ett perspektiv på att lantbruket är föränderligt och att vi därmed måste vara öppna för att framtiden inte kommer att se ut som idag.

Utöver boken så bör hans gärning som forskarkollega lyftas. Han inspirerar andra forskare med positiva och konstruktiva inspel med grund i den breda agronomutbildningen. Han hjälper till med ansökningar om forskningsmedel och lyfter också yngre forskare. Han är på så sätt en god ambassadör för agronomkåren inom forskningen.”