Agronomförbundet på konferens om Agenda 2030

Den 2 juli deltog Agronomförbundet vid en digital konferens om Agenda 2030 som anordnades av World Association of Agronomists (WAA). Agronomförbundet deltar i WAA genom CEDIA, som samlar europeiska agronomföreningar.

Vid konferensen diskuterades frågor kring klimatförändringarna, matsvinn, biologisk mångfald, hållbarhet och produktivitet, lokal utveckling, samt projektkultur och socialt ansvarstagande.

Jon Wessling från Agronomförbundets styrelse medverkade och berättade om lantbrukets hållbarhetsarbete i Sverige, bland annat om rådgivningsprojektet Greppa Näringen. Projektet har blivit en viktig aktör för fortbildning kring hållbarhet inom jordbruket för både lantbrukare, rådgivare och andra yrkesverksamma inom de gröna näringarna.

Utveckling av agronomutbildningar

Visionen från SLU om att fördubblat antal studenter till år 2027 är bra eftersom vi agronomer behövs inom många områden, men att göra detta genom att ta bort agronomprogrammet är fel. Förslaget från SLU om att ta bort agronomprogrammet kommer leda till att titeln agronom urvattnas, även om förslaget lyfter möjligheten att fortsättningsvis ta ut en agronomexamen. Detta kräver att studenten läser ett treårigt kandidatprogram, följt av ett tvåårigt masterprogram. Det är viktigt att en student vet vad denne blir och då är det av största vikt att namnet agronom finns med i titeln på programmet. 

Agronomernas intresse får inte stå i skymundan för SLUs intresse att locka fler studenter. SLUs existens är till stor del sammankopplat med oss agronomer och det är sorgligt att arbetet med detta till stor del förts bakom stängda dörrar på SLU. Det kommer på onsdag föras rundabordssamtal på SLU då vi förhoppningsvis kan få veta mer om förslaget och hur tankarna går efter arbetet med projektet ”Utveckling av agronomutbildningar” som stundtals känns som att den borde hetat ”Avveckling av agronomutbildningar”.

Årets Agronom 2019 – Erik Stjerndahl

Erik är mark & växtagronomen som idag arbetar som VD på HIR Skåne. Han tilldelades priset på Kamratmiddagen på Ultuna för sina insatser.

Motiveringen lyder följande:

”Årets Agronom 2019 är en omtyckt, uppskattad och respekterad person. Han tänker ofta i nya banor och delar gärna med sig av såväl förtroende som kunskap och idéer till kollegor och medarbetare.

Han är en god ambassadör för agronomkåren och har genom HIR Skåne, Borgeby fältdagar, mentorsprogram och på många andra sätt bidragit till att stärka och utveckla agronomkårens varumärke.

Det är många agronomer som haft honom som mentor och chef. För drygt fem år sedan var han också med om att ta initiativet till att starta ett nationellt mentorsprogram SLU studenter. En agronom i dess bästa bemärkelse och som person både humoristisk och omtänksam”

Foto: HIR Skåne